Liepājas pilsētas mūsdienu deju


   INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI

  
[PIELIKUMS]

_____________________________________________________________________________

  PULCIŅU VADÎTÂJU KOPSAPULCE

   NĀKOŠĀ SAPULCE
   *** 2019. GADA 5. MARTS PLKST. 10.00***

   LBJC "Jauniešu māja" | Kungu iela 24, Liepāja
_____________________________________________________________________________

  RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

   "SPĀRNI" skatīt šeit
   "VADUGUNS" skatīt šeit
   "LAUMIŅA" skatīt šeit
   "JAUNIEŠU MĀJA" skatīt šeit
_____________________________________________________________________________

    Pulciņa dalībnieka līgums

        [Līgums]

    Līgums bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām

        [Līgums]

    Piekrišana datu apstrādei saistībā ar fotografēšanu un filmēšanu

        [Līguma pielikums]


   Audzēkņu saraksta veidlapa (*.doc)
   Pulciņu dalîbas maksa anketa(*.doc)
  
   Lēmums par vecāku dalības maksu pašvaldības iestādēs no 2014.gada (EUR) (*.
pdf)
   Vecāku iesniegums par atbrīvojumu no pulciņu dalības maksas (*.doc)

   Lēmums par vecāku dalības maksu programmā "FasTracKids" (*jpg)
______________________________________________________________________________

IKMĒNEŠA SAPULCE                   IKMĒNEŠA SAPULCE                   IKMĒNEŠA SAPULCE                   IKMĒNEŠA SAPULCE                                     
______________________________________________________________________________

  
Liepājas Bērnu un jaunatnes centram ir sava himna!

   Mūziķis Tomass Kleins sadarbībā ar Juri Ločmeli ir sarakstījis Liepājas Bērnu un jaunatnes
   centra himnu, kuru izpilda Tomass Kleins kopā ar jauniešu kori "Reverberācija"(vad. A.Mockus).


  
Noklausies LBJC himnu(T.Kleins/J.Ločmelis)
ŠEIT
______________________________________________________________________________


   LBJC pulciņu skrejlapas (*.doc)
______________________________________________________________________________

   Skolotāj, izmanto iespēju!
  
Uzzini vairâk par projektiem un mûžizglîtîbas programmâm, meklē sadarbîbas partnerus un
   piereģistrējies kâ sadarbîbas partneris:
   www.viaa.gov.lv
   www.platformnet.net
   www.apa.lv

______________________________________________________________________________
 

   eTwinning ir Eiropas Savienības programma mūžizglītības jomā, kuras mērķis ir veicināt
   izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
 
   
______________________________________________________________________________

   Mûžizglîtîbas programma "Grundtvig" visiem

   http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/par_grundtvig/?tl_id=2719&tls_id=300
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 

___________________
___________________
 

  BJC 2009