Liepājas pilsētas mūsdienu deju

   _____________________________________________________________________________

   Pulciņu nodarbību saraksts vēl tiks papildināts
_____________________________________________________________________________

   Pulciņu nodarbîbu saraksti 2018./2019.mâcību gadam

 
       
 

    Pulciņa dalībnieka līgums

        [Līgums]

    Līgums bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām

        [Līgums]

    Piekrišana datu apstrādei saistībā ar fotografēšanu un filmēšanu

        [Līguma pielikums]

    Informācija par personu datu apstrādi

        [Pielikums]


   Lēmums par vecāku dalības maksu pašvaldības iestādēs no 2014.gada (EUR) (*.pdf)
   Lēmums par vecāku dalības maksu programmā "FasTracKids" (*.pdf)
   Vecāku iesniegums par atbrīvojumu no pulciņu dalības maksas (*.doc)

   Vecāku iesniegums deju nodarbībām (*.doc)
_____________________________________________________________________________

      Sîkâka informâcija pa tâlruni    63427483
_____________________________________________________________________________

   Maksu par pulciņu ir iespējams pārskaitīt arī internetā:

   Saņēmējs:
   Liepājas pilsētas Izglītības Pārvalde
   LV90000063151
   AS SEB banka
   LV59UNLA 0072700004100
   Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs

   Maksātājs ………………………………………..
                           Vārds, uzvārds, personas kods
   Pamatojums / maksājuma mērķis ………………………………….………………….…………
   Pulciņa dalībnieka vārds, uzvārds, pers. kods, pulciņa nosaukums, periods par kuru tiek maksāts (mēnesis)
_____________________________________________________________________________


  

  

  

___________________
___________________
 

  BJC 2009