Liepājas pilsētas mūsdienu deju

 

    PĀRSKATI par 2018. gada pasākumiem:

 
__  Papildus pasākumi tautas dejās 2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  Pārskats par BJC organizētajiem pasākumiem
         mūsdienu dejā 2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  Pārskats par tautas deju pulciņu dalību VISC un
         BJC rīkotajos pasākumos 2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos vizuālās
         mākslas pasākumos 2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos tehniskās
         jaunrades pasākumos 2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  Pārskats par dir. vietn. audz.  darbā piedalīšanos semināros
         2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  Liepājas BJC folkloras projekti
skatīt šeit

 
__  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos 2017./2018. m.g.
         BJC realizētajos mūzikas projektos
skatīt šeit

 
__  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC
         organizētajos erudīcijas konkursos 2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  Pārskats par izglītības iestāžu teātru kolektīvu piedalīšanos
         BJC organizētajos pasākumos 2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  Jauniešu mājas pārskati par izglītības iestāžupiedalīšanos
         pasākumos 2017./2018. m.g.
skatīt šeit

 
__  5. klašu erudīcijas konkursa ''Putni dzīvo Liepājā 2018'' rezultāti
skatīt šeit
 

  __  Vizuālās mākslas darbu konkurss - izstāde "VISA DIEVA RADĪBIŅA SAULĪTĒ
         LĪGOJĀS"
rezultāti skatīt šeit


  __  "Lidice 2018" Liepājas kārtas rezultāti skatīt šeit


     PĀRSKATI par 2016./2017. gada pasākumiem:

  __   Zīmējumu konkursa ''Mana varavīksne pāri
         manai Latvijai 2017'' rezultāti
skatīt šeit

  __   Lejaskurzemes novada stāstnieku konkursa
          "Teci, teci valodiņa 2017" rezultāti
skatīt šeit

  __  Pārskats par BJC pasākumiem 2016./2017. m.g.
        
 skatīt šeit

  __  Pārskats par Liepājas BJC folkloras projektiem 2016./2017. m.g.
         
skatīt šeit

  __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos
         mūzikas projektos 2016./2017. m.g.
skatīt šeit

  __  Pārskats par izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu
         piedalīšanos pasākumos 2016./2017. m.g.
skatīt šeit
          

  __  Pārskats par realizētiem pasākumiem mūsdienu
         dejā 2016./2017. m.g.
skatīt šeit

  __  Pārskats par BJC audzēkņu piedalīšanos
         mūzikas projektos 2016./2017. m.g.
skatīt šeit

  __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos
         tehniskās jaunrades pasākumos 2016./2017. m.g.
        
skatīt šeit

  __  Pārskats par izglītības iestāžu teātru kolektīvu
          piedalīšanos pasākumos 2016./2017. m.g.
         
skatīt šeit

  __  Pārskats par dir. vietn. audz. darbā piedalīšanos
          semināros 2016./2017. m.g.
skatīt šeit

  __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos
          vizuālās mākslas pasākumos 2016./2017. m.g.
        
 skatīt šeit

  __   Pārskats par Jauniešu mājas pasākumiem 2016./2017. m.g.
         
skatīt šeit

  __   Pārskats par realizētiem pasākumiem mūsdienu dejā 2016./2017. m.g.
          
skatīt šeit

   __   Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu teātru skates ''Vējlukturs 2017''
           rezultāti
skatīt šeit

   __   Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu obligātā
           repertuāra pārbaudes skates atskaite
skatīt šeit

   __   Liepājas skolēnu skatuves runas konkursa ''Zvirbulis 2017'' rezultāti

           1. - 2. klašu grupa     3. - 4. klašu grupa     5. - 6. klašu grupa

           7. - 9. klašu grupa     10. - 12. klašu grupa

   __  45. starptautiskās bērnu mākslas izstāde''Lidice'' Liepājas kārtas laureāti

          Laureātu saraksts

__________________________________________________________________________

   PĀRSKATI par 2015./2016. gada pasākumiem:

   __  Pārskats par skolu piedalīšanos tehniskās jaunrades pasākumos BJC “Laumiņa”
           2015./2016.māc.gadā
(*.docx)

   __  LBJC "Jauniešu māja" realizētie projekti 2015.16.m.g.
(*.doc)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC folkloras projektos 2015.16.m.g.

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC organizētajos semināros un
           pasākumos 2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC organizētajos skolu teātru
           projektos 2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC realizētajos mūzikas projektos
           2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos BJC vizuālās un lietišķās mākslas
           projektos 2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos tautas deju kolektīvu skatēs un
           pasākumos 2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Pārskats par izglītības iestāžu piedalīšanos tehniskās jaunrades pasākumos
           2015./16.m.g.
(*.docx)

   __  Veiksmīgākās pieredzes piemēri pilsētas izglītības iestādēs audzināšanas
           darba īstenošanā 2015./16mācību gadā
(*.docx)

   __  Pārskats par realizētiem pasākumiem mūsdienu dejā 2015.16.m.g.(*.docx)
 ____________________________________________________________________________

   PĀRSKATI par 2014./2015. gada pasākumiem:

   - Liepājas BJC pārskats par realizētiem pasākumiem mūsdienu dejā 2014.2015.(*.docx)
   - Liepājas BJC realizētie folkloras projektu rezultāti 2014./2015.mācību gadā (*.doc)
   - Liepājas BJC muzikālo kolektīvu darbības apkopojums 2014./15. m.g. (*.doc)
   -
Liepājas BJC realizēto mūzikas projektu rezultāti (*.doc)
   - Pārskats par BJC organizētajiem pasākumiem audzināšanas darbā 2014./15.m.g. (*.doc)

   - Pārskats par skolu piedalīšanos LBJC "Laumiņa" organizētajos pasākumos
     2014./2015.māc.gadā (*.doc)

   - Pārskats par tautas deju kolektīvu piedalīšanos skolu un ārpusskolu iestāžu  pasākumos
     2014./2015.māc.gadā
(*.doc)

   - Liepājas Bērnu un jaunatnes centra realizēto teātru projektu rezultāti
     2014./2015.māc.gadā (*.doc)

   - Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pārskats par skolu piedalīšanos 2014./15.m.g.(*.doc)

 ____________________________________________________________________________

   PĀRSKATI par 2013./2014. gada pasākumiem:

   Realizētie deju projekti (*.doc)
   Realizētie erudīcijas konkursi (*.doc)
   Realizētie folkloras projekti (*.doc)
   Realizētie mūzikas projekti (*.doc)
   Realizētie tehniskās jaunrades projekti (*.doc)
   Realizētie teātra projekti (*.doc)
   Realizētie vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekti (*.doc)
   Pārskats par skolu piedalīšanos LBJC "Jauniešu mājas" pasākumos (*.doc)


   Pārskats par Liepājas izglītības iestāžu piedalīšanos audzināšanas darba pasākumos
   2013./2014.m.g. (*.doc)

 ____________________________________________________________________________

   PĀRSKATI par 2012./2013. gada pasākumiem:

   Pārskats par LBJC organizētiem pasākumiem
 
 
Liepājas pilsētas erudīcijas konkursu "Aso prātu cīņa" rezultāti
   Pārskats par Liepājas izglītības iestāž
u piedalīšanos audzināšanas darba pasākumos
   Pārskats par skolu un ārpusskolu iestā
žu piedalīšanos pasākumos 2012./2013.māc.gadā
   Tautisko deju kolektīvi un Mūsdienu deju kolektīvi

   Pārskats par skolu piedalīšanos BJC „Laumiņa” pasākumos 2012./2013.māc.gadā
   Liepājas BJC realizētie folkloras projektu rezultāti
   Pārskats par BJC organizētajiem mūzikas projektiem

   Pārskats par skolu piedalīšanos vizuālās mākslas pasākumos 2012. / 2013.māc.gadā
 ____________________________________________________________________________

   2011./2012. mācību gada atskaites par pasākumiem:
   Deju projekti
   Erudīcijas konkursi
   Mūzikas projekti
   Mākslas projekti
   Teātru projekti
   LBJC "Laumiņa" organizētie pasākumi  
 ____________________________________________________________________________

 

___________________
___________________
 

  BJC 2009